PDCA چیست؟ چرخه دمینگ

اولین بار درسال ۱۹۳۰ توسط والتر شوارت مطرح شد بعدها توسط شاگرد وی دمینگ درچهار مرحله عنوان شد، و در نهایت ژاپنی‌ها به تکمیل آن‌ پرداختند.
 تفاوت اصلی مدل دمینگ و مدل ژاپنی‌ها این‌بود‌که دمینگ اهمیت تاثیر متقابل و مداوم برنامه ریزی، طراحی، تولید و فروش برای‌ جلب رضایت مشتریان می سنجید اما بعدها آن ‌را به تمامی بخش‌های مدیریتی تعمیم دادند.

جایگاه مدیران و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری

عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری

تعصبات و خطاهای رایج در تصمیم گیری

رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی

درباره یادگیری سازمانی