کتاب استعدادیابی بذرافکن اصلانپورکتاب استعدادیابی بذرافکن اصلانپور

کتاب استعدادیابی: راهنمای مدیریت فرایند استخدام

,
پیشگفتار: تحقیقات نشان می دهد موفقیت یک سازمان بطور مستقیم با کیفیت کارکنان آن پیوند دارد. مطالعه جدیدی نشان داده است سازمان هایی که در استخدام بهتر عمل می کنند، نسبت به دیگر سازمان ها، سه و نیم برابر درآمد و دو برابر حاشیه سود بیشتر کسب ن…

چالش های سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی

برخی از چالشهایی که سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی با آن مواجه هستند: -        فقدان شفافیت تصمیم ها سازمانی، عدم پایبندی به رویه های مصوب که نتیجه آن بی اعتمادی پرسنل به کلیه فرایندهای سازمانی می شود -        فقدان قدرت تمییز در مدیران در…