چالش های سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی

برخی از چالشهایی که سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی با آن مواجه هستند: -        فقدان شفافیت تصمیم ها سازمانی، عدم پایبندی به رویه های مصوب که نتیجه آن بی اعتمادی پرسنل به کلیه فرایندهای سازمانی می شود -        فقدان قدرت تمییز در مدیران در…