Campaigner Personality شخصیت “پیکارگر” ENFP

, , ,
پیکارگران تنها افرادی خوش مشرب نیستند که به دنبال خشنود کردن مردم باشند، بلکه ماهیت رؤیاپردازشان آنها را شکل داده و به آنها اجازه می‌دهد با کنجکاوی و انرژی به دنبال ناگفته‌ها باشند. آن‌ها معمولاً زندگی را مثل یک پازل بزرگ و پیچیده می‌بینند که در آن همه چیز با هم مرتبط است، اما پیکارگران - بر خلاف شخصیت های گروه نقش تحلیلگر که معمولاً چنین پازلی را مجموعه‌ای از سازوکارهای نظام‌مند تلقی می‌کنند - آن را از طریق منشوری از احساسات، شفقت و رمز و راز می‌بینند

Entrepreneur Personality شخصیت “کارآفرین” ESTP

, , ,
گونه شخصیت کارآفرین همواره بر محیط بلافصل اطراف خود تأثیر دارد - بهترین راه برای تشخیص آنها در یک مهمانی است که دارند به‌سرعت از یک گروه به سراغ گروهی دیگر می‌روند. شخصیت‌های کارآفرین که با طنزی نافذ و زمینی موجبات خنده و سرگرمی را فراهم می‌کنند عاشق این هستند که در مرکز توجه باشند. اگر از یکی از حضار خواسته شود که به روی صحنه بیاید، کارآفرینان داوطلب می‌شوند - یا دوستان خجالتی خود را داوطلب می‌کنند.
کتاب استعدادیابی بذرافکن اصلانپورکتاب استعدادیابی بذرافکن اصلانپور

کتاب استعدادیابی: راهنمای مدیریت فرایند استخدام

,
پیشگفتار: تحقیقات نشان می دهد موفقیت یک سازمان بطور مستقیم با کیفیت کارکنان آن پیوند دارد. مطالعه جدیدی نشان داده است سازمان هایی که در استخدام بهتر عمل می کنند، نسبت به دیگر سازمان ها، سه و نیم برابر درآمد و دو برابر حاشیه سود بیشتر کسب ن…

چالش های سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی

برخی از چالشهایی که سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی با آن مواجه هستند: -        فقدان شفافیت تصمیم ها سازمانی، عدم پایبندی به رویه های مصوب که نتیجه آن بی اعتمادی پرسنل به کلیه فرایندهای سازمانی می شود -        فقدان قدرت تمییز در مدیران در…