منشور اخلاقی و ارزش های سازمانی(حق و تکلیف کارکنان)

– تمام کارکنان دارای شان انسانی برابر هستند و همه آنها از موهبت، عقل و وجدان برخوردارند و باید با روحیه انسانی با همدیگر همکاری کنند؛
– همه کارکنان بدون هیچ گونه تبعیض، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و از نظر سیاسی یا ثروت، ولادت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق مندرج در دستورالعمل های شرکت برخوردارند؛

سطوح بلوغ نگرش های منابع انسانی در استاندارد ۳۴۰۰۰

گوگل: بهترین محل ممکن برای کار کردن یا حتی فراتر از آن؟