تعریف «رضایت شغلی»

, ,
تعریف «رضایت شغلی»«رضایت شغلی » مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است; عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطی که درآن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود.

رفتار انحرافی در محیط کار

,
رفتار انحرافی و محیط کاربا توجه به هزینه ای که غیبت و جابه جایی به کارفرمایان تحمیل می کند، محققین رفتار سازمانی بیش از پیش این رفتارها را به عنوان شاخص ها یا رفتار های انحرافی مورد مطالعه قرار داده اند. انحراف طیف وسیعی دارد و از گوش دادن به موسیقی با صدای بلند تا ارتکاب جرم را دربر می گیرد. مدیران باید این طیف گسترده از رفتارها را درک کنند تا بتوانند برای هر یک از اشکال نارضایتی کارمندان راهکاری بیاندیشند. اگر مدیران دلیل کاری که کارمند انجام داده را درک نکنند، هیچوقت نمی توانند مشکل را حل کنند. رفتار انحرافی در محیط کار (که رفتار ضد اجتماعی یا خشونت در محیط کار نیز نامیده می شود) را می توانیم نوعی رفتار عمدی تعریف کنیم که برخلاف هنجارهای اصلی سازمان بوده