رهبری مشارکتی و سازمان سالم

,
کی از مهمترین عواملی که می تواند نقش رهبری یک مدیر را در تقویت سلامت سازمانی برجسته نماید ، استفاده مدیر از سبک رهبری مشارکتی جهت نفوذ و تأثیر گذاری در مرئوسین می باشد . رهبری یکی از عمده ترین مفاهیمی است که هم تلاش های نظری و بنیادی را به خود معطوف ساخته و هم در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده است . سلامت سازمانی اشاره به شرایطی دارد که رشد، توسعه و بالندگی یک سازمان را تسهیل می کند و نیل به اهداف را مقدور می سازد (آرمسترانگ، ۱۳۸۰)