سطوح بلوغ نگرش های منابع انسانی در استاندارد ۳۴۰۰۰

بوروکراسی سازمانی و بروز حالت بی تفاوتی در سازمان