آموزش و توسعه سازمانیآموزش و توسعه سازمانی

درس 25؛ آموزش و توسعه سازمانی

گزینش و ارزشیابی عملکرد از جمله فنونی است که می تواند سازمان را در متناسب ساختن افراد با مشاغل و برانگیختن آنان در شغل یاری دهد. اما مشاغل تغییر می کنند، افراد به سمت های جدید ارتقا یا تنزل می یابند، پیشرفت های جدید و تغییر در تکنولوژی، ابزارآلات و ماشین ها رخ می دهد، نظام های مدیریتی جدید شکل می گیرد و تغییر می کنند، در این میان، آموزش و توسعه نظام مند می تواند تطابق شغلی ایجاد شده را نگه دارد و انگیزه را حفظ کند. علاوه بر این آموزش کارکنان هم جنبه و صرفه اقتصادی دارد و هم مزیت منابع انسانی؛ چرا که افزایش توانایی و مهارت کارکنان منجر به باروری و عملکرد بالا می شود و هم توجه و آموزش دادن به افراد منجر به افزایش انگیزه و تعهد برای ماندن و کار کردن می شود. تعریف آموزش سازمانی: آموزش تلاشی از سوی سازمان برای تغییر رفتار اعضای خود از رهگذر فرایند یادگیری به منظور و با هدف افزایش اثربخشی است. کارکردهای آموزش چیست؟

درس 21: نظریات اقتضایی رهبری

لذا برای تعیین کارآمدی رهبر مدل های اقتضایی ایجاد شده است. در این نظریه ها بر یک شیوه و یا سبک رهبری تاکید نمی شود. و رهبری بر اساس شرایط مختلف متفاوت است. سه گروه عوامل در این نظریه ها در سبک رهبری موثر شناخته شده است: 1- عوامل مربوط به رهبر؛ مثل دانش و اگاهی، ارزش ها واعتقادات رهبر 2- عوامل مربوط به پیروان؛ مثل میزان مستقل بودن، مسئولیت پذیری، همسویی با اهداف سازمانی و تجربیات آنان 3- عوامل مربوط به موقعیت و شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. بر این اساس عوامل موثر در رهبری موفقیت آمیز به شرح زیر بیان می شود: ۱- شخصیت و خصوصیات رهبر ۲- اهداف و مأموریت های سازمان ۳- فضا و فرهنگ سازمانی ۴- شخصیت؛ انتظارات و رفتار مافوقان ۵- شخصیت و رفتار همکاران و زیر دستان بر اساس مقدمات فوق الذکر و با توجه به نوع نگرش و در نظر داشتن عامل خاص در ارائه ی نظریه، از سوی اندیشمندان مختلف تئوری های متختلفی با رویکرد اقتضائی ارائه گردیده است که برخی از مهمترین آن ها به شرح زیر است: مهمترین تئوری اقتضایی رهبری به وسیله فیدلر(Fiedler) بیان شده است، تا بتواند همزمان درباره شخصیت رهبر و پیچیدگی موقعیت اظهار نظر کند. در نظریه اقتضایی رهبری گفته می‌شود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامل بین دو عامل متکی است.