تیپ شخصیتی من کدام است؟

درصدهای مربوط به هریک از ابعاد را مشخص کنید:

اگر نمره شما بین 41 تا 59 درصد است،

به نکته های هر سوال توجه کنید.

آیکون icon
100

صفر تا صد خود را بشناسید…

چند درصد؟
H