نوشته‌ها

درس 16؛ارزش ها و هنجارهای سازمانی

ارزش ها و هنجارهای سازمانی؛ دو مفهوم ارزش و هنجار از مفاهیم اصلی و اساسی جامعه شناسی می باشند. مطالعه و بحث در مورد ارزش و هنجار از دو جهت مهم است؛ یکی اینکه در متون جامعه شناسی و در بین صاحب نظران علم جامعه شناسی فضای مفهومی آن کاملاً مشخص و متمایز نشده است. دوم اینکه در هر جامعه مرز بین ارزش و هنجار نامشخص بوده و تفکیک و تمایز آنها بسیار مشکل و نیاز به توجه و دقت کاملی دارد.