نوشته‌ها

رهبری مشارکتی و سازمان سالم

,
کی از مهمترین عواملی که می تواند نقش رهبری یک مدیر را در تقویت سلامت سازمانی برجسته نماید ، استفاده مدیر از سبک رهبری مشارکتی جهت نفوذ و تأثیر گذاری در مرئوسین می باشد . رهبری یکی از عمده ترین مفاهیمی است که هم تلاش های نظری و بنیادی را به خود معطوف ساخته و هم در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده است . سلامت سازمانی اشاره به شرایطی دارد که رشد، توسعه و بالندگی یک سازمان را تسهیل می کند و نیل به اهداف را مقدور می سازد (آرمسترانگ، ۱۳۸۰)

درس 21: نظریات اقتضایی رهبری

لذا برای تعیین کارآمدی رهبر مدل های اقتضایی ایجاد شده است. در این نظریه ها بر یک شیوه و یا سبک رهبری تاکید نمی شود. و رهبری بر اساس شرایط مختلف متفاوت است. سه گروه عوامل در این نظریه ها در سبک رهبری موثر شناخته شده است: 1- عوامل مربوط به رهبر؛ مثل دانش و اگاهی، ارزش ها واعتقادات رهبر 2- عوامل مربوط به پیروان؛ مثل میزان مستقل بودن، مسئولیت پذیری، همسویی با اهداف سازمانی و تجربیات آنان 3- عوامل مربوط به موقعیت و شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. بر این اساس عوامل موثر در رهبری موفقیت آمیز به شرح زیر بیان می شود: ۱- شخصیت و خصوصیات رهبر ۲- اهداف و مأموریت های سازمان ۳- فضا و فرهنگ سازمانی ۴- شخصیت؛ انتظارات و رفتار مافوقان ۵- شخصیت و رفتار همکاران و زیر دستان بر اساس مقدمات فوق الذکر و با توجه به نوع نگرش و در نظر داشتن عامل خاص در ارائه ی نظریه، از سوی اندیشمندان مختلف تئوری های متختلفی با رویکرد اقتضائی ارائه گردیده است که برخی از مهمترین آن ها به شرح زیر است: مهمترین تئوری اقتضایی رهبری به وسیله فیدلر(Fiedler) بیان شده است، تا بتواند همزمان درباره شخصیت رهبر و پیچیدگی موقعیت اظهار نظر کند. در نظریه اقتضایی رهبری گفته می‌شود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامل بین دو عامل متکی است.